LUXEMBOURG – ONS HEEMECHT

Merci au contributeur : FX

PAROLES

Wou d’Uelzécht durech d’Wisen zéit,

duerch d’Fielsen d’Sauer brécht,

Wou d’Rief laanscht d’Musel dofteg bléit,

den Himmel Wäin ons mécht –

dat as onst Land, fir dat mer géif

hei nidden alles won.

|: Onst Heemechtsland, dat mir so déif

An onsen Hierzer dron. 😐

An sengem donkle Bëscherkranz,

Vum Fridde stëll bewaacht,

Sou ouni Pronk an deire Glanz

Gemittlech léif et laacht;

Säi Vollek frou sech soë kann,

An ‘t si keng eidel Dreem:

|: Wéi wunnt et sech sou heemlech dran,

wéi as ‘t sou gutt doheem! 😐

Gesank, Gesank vu Bierg an Dall

Der Äerd, déi äis gedron;

D’Léift huet en treie Widderhall

a jidder Broscht gedon;

Fir d’Heemecht ass keng Weis ze schéin;

all Wuert, dat vun er klénkt,

|: gräift äis an d’ Séil wéi Himmelstéin

an d’A wéi Feier blénkt. 😐

O Du do uewen, deem seng Hand

duerch d’Welt d’Natioune leet,

Behitt Du d’Lëtzebuerger Land

vru friemem Joch a Leed!

Du hues ons all als Kanner schonn

de fräie Geescht jo ginn.

|: Looss virublénken d’Fräiheetssonn,

déi mir so laang gesinn! 😐

Partagez ce chant : 

Partager sur facebook
Facebook
Partager sur twitter
Twitter
Partager sur pinterest
Pinterest
Partager sur linkedin
LinkedIn

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Les plus vus

Debout les gars
Dans les Hussards
Prière scoute
La Blanche Hermine

Faire une autre recherche

Je veux recevoir les nouveaux chants dans mes emails

Je m'inscris à la newsletter

Aucun spam, juste des chants

À propos :